skip to Main Content

POLÍTICA QUALITAT

La Direcció de COSPLAAN disposa dels recursos necessaris per assegurar un producte / servei final segur i d’acord a les especificacions, normes i codis tècnics aplicables a la seva activitat d’Instal·lacions i de Construcció; amb aquest fi té implantat un Sistema de Gestió de Qualitat fonamentat en els següents principis:

 • Formar i implicar a tot el personal per a la implantació i desenvolupament de el Sistema de Gestió de Qualitat.
 • Identificar els processos necessaris per integrar en el sistema de gestió, i assegurar l’eficàcia del seu funcionament i control.
 • Establir accions i programes orientats a la millora contínua i de la disminució d’errors, i no només a la detecció de desviacions.
 • Mantenir el contacte continu amb els Clients per comprendre les seves necessitats, per perseguir en la millora de l’resultat final i satisfer les seves expectatives.
 • Assolir una relació estreta amb els Proveïdors per beneficiar-se mútuament amb la finalitat de crear valor afegit a l’producte final.
 • Mantenir de forma continuada la Consulta i la Participació dels treballadors i dels seus representants en el Sistema de Gestió de Qualitat de l’Organització.
 • Complir amb els requisits legals i reglaments existents en matèria de Qualitat, així com qualsevol altre requisit que l’Organització consideri oportú.

És responsabilitat de tota l’Organització el compliment dels principis aquí definits, els quals han de constituir el marc de referència per a assegurar el resultat satisfactori de el Sistema de Gestió de la Qualitat de la Companyia.

La Direcció assumeix el compromís d’assegurar que la present Política sigui comunicada, compresa, implantada i mantinguda, i facilitarà els recursos necessaris per a això. La Direcció delega en el responsable de Qualitat la implantació i verificació de l’acompliment de el Sistema de Gestió de la Qualitat, i el dota de tota l’autoritat i independència necessària per a això.

Gerència
Novembre 2020

POLÍTICA MEDI AMBIENT

La Direcció de COSPLAAN conscient de l’impacte ambiental de la seva activitat disposa dels recursos per intentar minimitzar els aspectes negatius i potenciar els aspectes profitosos per al medi ambient; amb aquest fi té implantat un Sistema de Gestió Ambiental fonamentat en els següents compromisos:

 • Formar i implicar a tot el personal per conscienciar de la repercussió de la seva activitat en el medi ambient i fomentar la seva participació activa en el Sistema de la Gestió Ambiental i en la millora de la mateixa.
 • Identificar i assegurar el compliment de la legislació vigent en matèria ambiental.
 • Fomentar l’ús racional dels recursos i promoure la sostenibilitat en les accions realitzades.
 • Establir estratègies davant el canvi climàtic.
 • Prevenir la contaminació, així com disposar de les mesures necessàries per prevenir els accidents mediambientals.
 • Protegir la vegetació, el control dels consums, la correcta gestió de residus i la reutilització dels materials.
 • Obrir les vies de comunicació amb tots els actors implicats sobre la repercussió de l’activitat de Construcció sobre el Medi Ambient.

És responsabilitat de tota l’Organització el compliment dels compromisos aquí definits, els quals han de constituir el marc de referència per revisar periòdicament els objectius a definir en el Sistema de Gestió Ambiental de la Companyia.

La Direcció assumeix el compromís d’assegurar que la present Política sigui comunicada, compresa, implantada i mantinguda, i facilita els recursos necessaris per a això. La Direcció delega en el responsable de Medi Ambient la implantació i verificació de l’acompliment de el Sistema de Gestió Ambiental, i el dota de tota l’autoritat i independència necessària per a això.

Gerència
Novembre 2020

POLÍTICA GESTIÓ ÈTICA

La Direcció de COSPLAAN conscient de la importància dels valors ètics tant en la gestió com en la presa de decisions empresarials, estableix un Codi Ètic amb l’objectiu de detallar un conjunt de principis i regles que defineixin la seva Política. D’aquesta manera, es pretén institucionalitzar els valors ètics en benefici de tot el personal de l’Organització.

Principis:

 • Preservar perquè tots els empleats es regeixin per uns valors d’Ètica, Honestedat, Transparència i Confiança.
 • De comprometre a no practicar o donar suport l’ús de treball infantil i a respectar la normativa en matèria de treballadors / es joves.
 • De comprometre a no practicar ni recolzar l’ús de el treball forçós o obligatori respectant la legislació aplicable en aquesta matèria i denunciant les situacions que es puguin veure afectades.
 • Facilitar el personal el dret de formar, afiliar-se i organitzar associacions sindicals segons la seva elecció, i negociar col·lectivament amb l’empresa o els seus representants.
 • No practicar ni donar suport a la discriminació social o laboral per raons de raça, origen social o nacional, naixement, religió, gènere, orientació sexual, estat civil, afiliació a sindicats, opinions polítiques, o qualsevol altra condició que pugui donar origen a la discriminació.
 • Assegurar la cultura de el bon tracte i servei, fomentada des de la Direcció tractant a tots els seus empleats amb dignitat i respecte.
 • Respectar el dret de les persones a percebre un salari i a garantir el seu pagament segons els terminis definits.
 • Lluitar contra la corrupció, contra l’extorsió, la instigació a l’delicte, el suborn, el conflicte d’interessos, el frau, el tràfic d’influències, la falsificació documental, el blanqueig de capitals, l’ús d’informació privilegiada, i qualsevol forma de corrupció que pogués oferir-se.
 • Garantir l’ús eficient dels recursos de l’Organització, evitant el frau i el desviament dels mateixos a interessos personals o diferents als de l’empresa, així com la seguretat en el tractament de les dades personals.
 • Prohibir a el personal de Cosplaan el poder realitzar regals en nom de l’empresa sense l’aprovació de l’Alta Direcció. Cap obsequi haurà de generar un conflicte d’interessos ni influir en les relacions empresarials de l’Organització.

És responsabilitat de tota l’Organització el compliment dels principis indicats aquí.

La Direcció assumeix el compromís d’assegurar que la present Política sigui comunicada, compresa i implantada i desitja que tot el personal es comprometi a vetllar per aquests principis.

Gerència
Novembre 2020

POLÍTICA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

La Direcció de COSPLAAN estableix la prevenció de riscos laborals com la seva major prioritat i importància de la companyia i considera primordial protegir la seguretat i salut de les persones de l’Organització així com tots aquells treballadors que desenvolupen la seva activitat dins de l’àmbit d’actuació de l’Organització . Per a això es estable el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals. Aquest Sistema tindrà la finalitat d’assegurar que el propòsit és adequat a la mida i context de la nostra organització i la naturalesa específica dels nostres riscos per a la SST.

Per això estableix la present Política de Prevenció de Riscos Laborals en el treball com a referent i marc per al Sistema de Gestió de Seguretat i Salut mitjançant els següents compromisos:

 • Establir com Primordial i Preferent proporcionar unes condicions de treball segures i saludables, per a la prevenció de lesions i deterioraments de la salut als treballadors de la nostra organització així com tots aquells treballadors que desenvolupen la seva activitat dins de l’àmbit d’actuació de l’Organització.
 • Analitzar els processos i els mitjans amb la finalitat d’eliminar, reduir i controlar els diferents tipus de riscos laborals concurrents en els àmbits d’actuació.
 • Garantir la informació als treballadors a través dels seus representants, així com d’informació directa, cursos i formacions dels riscos específics que afectin als seus respectius lloc de treball o funcions en el desenvolupament de la seva activitat.
 • Garantir a l’treballador la seva formació adequada en matèria de prevenció de riscos laborals per al correcte desenvolupament dels seus treballs.
 • Garantir els recursos necessaris materials i humans necessaris per al compliment de les directrius de el sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Complir amb la legislació aplicable en matèria de Seguretat i salut en el Treball i tots els requisits de prevenció de riscos laborals que l’Organització subscrigui.
 • Desenvolupar, implantar, revisar i actualitzar constantment el Sistema de Seguretat i Salut en el Treball i adoptar contínuament les mesures que permetin millorar de forma constant l’eficàcia d’aquest sistema.
 • Motivar i aprofitar les capacitats de el personal i fomentar el seu sentit de la responsabilitat.
 • Procurar la participació de tot el personal de l’organització en el desenvolupament de sistema de Prevenció de Riscos Laborals.

És responsabilitat de la Direcció l’impulsar i mantenir els compromisos aqui definits, els quals han de constituir el marc de referència per a assegurar el seguiment i la implantació de el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals de la Companyia.

La Direcció assumeix el compromís d’assegurar que la present Política sigui comunicada, compresa, implantada i mantinguda, i facilitarà els mitjans i recursos necessaris per a això. La Direcció delega en el Responsable de Prevenció de Riscos Laborals la implantació i verificació de l’acompliment de el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals, i el dota de tota l’autoritat i independència

Gerència
Novembre 2020

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓ

La Direcció de COSPLAAN detalla en el seu Codi Ètic un conjunt de regles que defineixen la relació amb els seus clients i proveïdors, així com una guia de comportament perquè els membres de l’organització actuïn d’acord amb els valors, polítiques i objectius de l’empresa.

La Direcció de Cosplaan manifesta públicament el seu suport i respecte als principis fonamentals inclosos en la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció, comprometent-se a treballar contra l’extorsió, la instigació al delicte, el suborn, el conflicte d’interessos, el frau, el tràfic d’influències, la falsificació documental, el blanqueig de capitals, l’ús d’informació privilegiada, i qualsevol forma de corrupció que pogués oferir-se.

Principis:

 • Preservar perquè tots els empleats es regeixin per uns valors d’Ètica, Honestedat, Transparència i Confiança.
 • Garantir l’ús eficient dels recursos de l’Organització, evitant el frau i el desviament dels mateixos a interessos personals o diferents als de l’empresa, així com la seguretat en el tractament de les dades personals.
 • Assegurar la transparència comptable. Els serveis i operacions de la Companyia es regiran per controls de transparència així com per el reporti de les seves activitats. Cap aportació de la companyia serà utilitzada com a mitjà per encobrir un pagament indegut, suborn o qualsevol de les pràctiques que rebutja aquesta política; i es fomentarà la detecció i lluita contra les pràctiques de blanqueig de capitals,
  especialment en operacions immobiliàries.
 • Conflicte d’interessos. Respectar la participació dels empleats en activitats alienes a la companyia de tota índole, sempre que es ocupin dins de la legalitat i no entrin en competència o confrontació amb els seus deures com a empleats de COSPLAAN.
 • Prohibir als empleats rebre, oferir, ni lliurar cap pagament en metàl·lic, en espècie o qualsevol altre benefici, a qualsevol persona a el servei de qualsevol entitat, pública o privada, partit polític o candidat per a un càrrec públic.
 • Prohibir al personal de Cosplaan poder realitzar regals en nom de l’empresa sense l’aprovació de l’Alta Direcció. Cap obsequi haurà de generar un conflicte d’interessos ni influir en les relacions empresarials de l’Organització.
 • Controlar i fer el seguiment dels registres comptables que reflecteixen els pagaments, despeses, transaccions i disposició d’actius per part de la Companyia
 • Denunciar qualsevol acció sensible d’incomplir aquesta normativa, i establir els canals de comunicació per a transmetre qualsevol
  situació irregular que es detecti.

És responsabilitat de tota l’Organització el compliment dels principis indicats aquí. La Direcció assumeix el compromís d’assegurar que la present Política sigui comunicada, compresa, implantada i mantinguda, i facilitarà els recursos necessaris per a això. La vulneració d’aquesta Política suposarà una infracció greu i COSPLAAN adoptarà les mesures disciplinàries que siguin procedents d’acord amb la legislació laboral, així com les mesures que consideri oportunes contra els socis comercials que la incompleixin.

Gerència
Novembre 2020

Back To Top