skip to Main Content

Compromís

CospLaan, SL. coneix i entén l’entorn de mercat en el qual es troba, i aplica tots els seus recursos tant materials com a tècnics en la gestió de totes les seves activitats, amb la finalitat de satisfer les necessitats dels clients actuals i potencials.

Millora contínua

Considerant la millora contínua com a fonament per a la materialització de qualsevol objectiu, la qualitat en els serveis, el respecte al medi ambient, la responsabilitat social i el compliment en matèria de seguretat i salut en el treball sempre han format part de la gestió de CospLaan, SL.

A partir de 2016, tals valors van començar a ser acreditats a través de la creació del Sistema Integral de Gestió amb l’obtenció de les certificacions ISO per a l’àmbit de Construcció Civil i Edificació.

Demostrant el seu compromís permanent amb el desenvolupament del seu sistema de gestió, CospLaan, SL. manté actualitzada i renovada la certificació del seu sistema basada en els requisits de les normes ISO 9001:2015 (Sistema de Gestió de Qualitat), ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mitjà Ambiental) i BS OHSAS 18001:2007 (Sistema de Seguretat i Salut en el Treball).

Els principis de la Qualitat, Gestió Ambiental i Prevenció de la Seguretat i Salut dels treballadors, són criteris de referència en les activitats que desenvolupem, sent el punt de partida en la progressiva adequació a l’excel·lència dels serveis realitzats per CospLaan, SL.

POLÍTICA DE QUALITAT

Amb la premissa de mantenir i perfeccionar la qualitat dels serveis i els productes, des de la seva fundació CospLaan va desenvolupar un Sistema de Gestió de la Qualitat per garantir la satisfacció dels clients i el compromís de tots els col·laboradors amb els objectius marcats per l’empresa, obtenint conseqüentment una major competitivitat en l’àmbit de la construcció.

Aquesta certificació ens confereix una major organització, aconseguint amb això optimitzar la millora contínua, productivitat i credibilitat – elements fàcilment identificables pels clients – augmentant així la nostra competitivitat al mercat autonòmic i nacional.

POLÍTICA DE MEDI AMBIENT

CospLaan sempre s’ha mostrat preocupada amb la responsabilitat social, amb els reflexos del seu treball en el medi ambient i respecte a la vida; d’aquesta forma, difondre i emprar conceptes de construcció sostenible formen part de l’essència de l’empresa.

Aquests conceptes són emprats en tots els projectes de CospLaan, demostrant que, per mitjà de l’adopció de premisses de construcció sostenible en el desenvolupament dels projectes d’execució, el client pot tenir totes les seves necessitats ateses. Per a això, tenim equips especialitzats a construir sense destruir, respectant l’àmbit natural, generant recursos, reduint residus i promovent la consciència i responsabilitat comuna sobre allò que és de tots.

Creiem que la sostenibilitat és exactament això, buscar solucions sostenibles, social i ambientalment correctes.

POLITICA DE SEGURETAT

Les empreses de Construcció Civil ocupen el primer lloc en accidents de treball, La implantació del sistema OHSAS retrata la preocupació de CospLaan amb aquesta problemàtica global. És la nostra forma de garantir i demostrar que la companyia està disposada a preservar la salut i la seguretat dels seus empleats, generant un clima de treball més saludable i confortable, reduint d’aquesta manera els accidents i incidents de treball.

Considerem que la clau de l’èxit d’aquesta reducció recau directament en la conscienciació de tots els membres que componen l’empresa, responsables de complir i comprometre’s amb la part que els correspon, CospLaan posa a la seva disposició tots els mitjans materials i formatius necessaris per arribar a tal objectiu.

POLÍTICA INTEGRADA

CospLaan, S.L., coneix i entén l’entorn de mercat en el qual es troba, i aplica tots els seus recursos tant materials com a tècnics en la gestió de totes les seves activitats, amb la finalitat de satisfer les necessitats dels clients actuals i potencials.

La integració dels requisits amb les diferents àrees de negoci, a partir de la identificació dels factors interns i externs que afecten a l’Organització, la identificació dels processos, el coneixement profund de les expectatives i requisits de les parts interessades i l’anàlisi de riscos són la base per assegurar el compliment d’aquestes expectatives i promoure l’augment de la satisfacció de les parts interessades.

Així doncs, facilitem i impulsem la implicació del nostre principal client intern, els nostres professionals, reforçant la gestió per conèixer i satisfer les seves necessitats i motivacions, i aconseguir el desenvolupament dels seus objectius amb els de l’organització.

Per tant, CospLaan, S.L., considera la millora contínua com a fonament per a la materialització d’aquesta política , i en la consecució dels objectius que es deriven de la mateixa.

CospLaan, S.L., assumeix el compromís de complir amb els requisits legals aplicables i amb altres requisits que l’organització subscrigui relacionats amb necessitats i expectatives que pugui afectar al producte i/o servei ofert, al medi ambient, i a la seguretat i salut dels treballadors.

Els principis de la Qualitat, Gestió Ambiental, Prevenció de la Seguretat i Salut dels treballadors , són criteris de referència en les activitats que desenvolupem, sent el punt de partida en la progressiva adequació a l’excel·lència dels serveis realitzats per CospLaan, S.L.

CospLaan, S.L., es compromet amb la prevenció de la contaminació i la minimització de consums de recursos, així com vetllar a tot moment pel compliment de l’acompliment ambiental així com el de la Seguretat i Salut dels Treballadors.

La Gerència de CospLaan, S.L., garantirà que aquesta política sigui comunicada, entesa, aplicada i revisada per assegurar la seva adequació contínua, i gestionarà la difusió al personal i altres parts interessades pertinents, segons correspongui, disposant per a això dels equips, mitjans, entorns i formació necessaris.

Back To Top