skip to Main Content

Compromís

Millora contínua

Els Principis de CospLaan són exigits i difosos des de la Direcció i interioritzats per tots els nostres treballadors.

Demostrant el nostre compromís permanent amb el desenvolupament del Sistema de Gestió, a CospLaan mantenim actualitzada i renovada la certificació d’aquest complint els requisits de les normes ISO 9001:2015 (Sistema de Gestió de Qualitat), ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) i BS OHSAS 18001:2007 (Sistema de Seguretat i Salut en el Treball).

POLÍTICA DE QUALITAT

El nostre objectiu és assegurar un producte final segur i d’acord amb les especificacions, normes i codis tècnics aplicables a la nostra activitat de construcció; amb aquesta finalitat tenim implementat un Sistema de Gestió de Qualitat.

El sistema de Gestió ens dota d’una millor organització, d’optimització dels recursos i d’una millora contínua de l’Empresa, augmentant dia a dia la nostra aposta ferma de futur.

POLÍTICA DE MEDI AMBIENT

A CospLaan som conscients de l’impacte ambiental de la nostra activitat i n’intentem minimitzar els aspectes negatius posant els recursos necessaris per a aquest fi.

Fomentem l’ús racional dels recursos i promovem la sostenibilitat a les accions realitzades. Establim estratègies davant el canvi climàtic. Prevenim la contaminació i apliquem les mesures per a minimitzar els accidents mediambientals. Volem protegir la vegetació, el control dels consums, la correcta gestió de residus i la reutilització dels materials. I ens assegurem del compliment de la legislació vigent en matèria ambiental.

POLITICA DE PREVENCIÓ

A CospLaan tenim la prevenció de Riscos Laborals com la nostra major prioritat. Considerem primordial protegir la seguretat i la salut de tots els treballadors que desenvolupen la seva activitat a dins de l’àmbit d’actuació de l’Organització.

Proporcionem unes condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i del deteriorament de la salut. El nostre objectiu és eliminar, reduir i controlar els diferents tipus de riscs.

Creiem en la formació contínua dels treballadors i garantim els recursos necessaris materials i humans per a la prevenció.

Revisem i actualitzem constantment el Sistema de Seguretat i Salut per a incrementar de forma constant l’eficàcia del sistema.

POLÍTICA DE GESTIÓ ÈTICA I ANTICORRUPCIÓ

A CospLaan prenem consciència de la importància dels valors ètics, tant a la gestió com a la presa de decisions empresarials.

Hem desenvolupat tota una sèrie de punts i una normativa interna amb la finalitat que els nostres empleats es regeixin per uns valors d’Ètica, Honestedat, Transparència i Confiança.

Ens comprometem a no fer ús ni recolzar el treball infantil, el treball forçat ni la discriminació social o laboral ja sigui per raons de raça, d’origen social o nacional, de religió, de gènere, d’orientació sexual, d’estat civil, d’afiliació a sindicats o d’opinions polítiques, com de qualsevol altra condició que pugui donar lloc a la discriminació.

Apostem per la cultura del bon tracte i servei, la dignitat i el respecte.

A CospLaan lluitem contra la corrupció, ja sigui l’extorsió, la instigació al delicte, el suborn, el conflicte d’interessos, el frau, el tràfic d’influències, la falsificació documental o el blanqueig de capitals, o qualsevol altra forma de corrupció.

La Gerència de CospLaan assumeix el compromís d’assegurar que aquestes polítiques són comunicades, compreses, implantades i mantingudes; i facilitarà els recursos que siguin necessaris per a aquest fi.

Back To Top